Wodniacki Rajd Rowerowy- zapowiedź

Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego w dniu 01 września 2019 roku

1. Organizatorzy: Rowerowy Chrzanów i Yacht Club „BEZAN”

2. Miejsce i data: Rajd odbędzie się 01 września 2019 roku. Start rajdu z Yacht Clubu „BEZAN” ( Zalew Chechło) o godz. 11,00, meta znajduje się w miejscu startu. Koniec planowany jest na godz. 16,30.

3. Uczestnicy:

a. W rajdzie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające sprawny rower, pozwalający na jazdę po asfalcie oraz po drogach polnych i lasach oraz mające kartę rowerową (nie dotyczy osób pełnoletnich). Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przyjazdu z rodzicami bądź pełnoletnimi opiekunami.

b. Wszyscy chętni powinni zapisać się na listę startujących.

c. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

d. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność.

e. Ustala się maksymalną liczbę uczestników rajdu do 150 osób.

f. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.

g. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rajdu i obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom organizatora rajdu.

h. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.

i. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.

j. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.

k. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących w rajdzie uczestników.

4. Zapisy: Zapisów można dokonywać w dniu 01.09.2019 r. osobiście w biurze Zawodów: Yacht Club „BEZAN” od godz. 10,30. Złożenie formularza zgłoszeniowego oraz zapis na liście uczestników rajdu wiąże się z akceptacją Regulaminu Rajdu.

5. Wpisowe: Uczestnicy rajdu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych z tytułu uczestnictwa w rajdzie.

6. Trasa: Rajd odbędzie się na pętli o długości ok. 26 km, przy otwartym ruchu samochodowym. Trasa: Yacht Club „BEZAN”, ul. Głowackiego, Puszcza Dulowska, Leśniczówka, Alwernia Planet, Puszcza Dulowska, Bolęcin, ul. Sportowa, ul. Kolejowa, ul. Fabryczna, ul. Trzebińska, Piła Kościelecka – ścieżka rowerowa, Zalew Chechło – Yach Club „BEZAN”.

7. Bezpieczeństwo.

a. Na trasie rajdu uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy i zasady kodeksu drogowego i poruszać się po drogach w kolumnach 10 – 15 osobowych w odstępach 200 metrowych pomiędzy kolumnami. W każdej grupie z przodu i z tyłu jechać będą opiekunowie grup w oznaczonych kamizelkach „Rowerowy Chrzanów”.

b. Rajd przebiegać będzie przy otwartym ruchu kołowym. Uczestnicy zobowiązują się w trakcie Rajdu do bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów grup.

c. Osoby nieletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie w obecności rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

d. Na trasie Rajdu nie wolno się ścigać. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, nie zajeżdżać drogi innym uczestnikom, nie dokonywać gwałtownych skrętów w lewo lub prawo. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

e. Uczestnicy rajdu będą mogli wziąć udział w pływaniu na żaglówkach, łodziach, rowerach wodnych, które w ramach rajdu udostępni Yach Club „BEZAN”. Uczestnicy pływania muszą podporządkować się decyzją i poleceniom instruktorów Yach Clubu „BEZAN”. Dzieci mogą uczestniczyć pod opieką pełnoletnich opiekunów.

8. Na trasie rajdu zabrania się:

a. spożywania alkoholu i innych środków odurzających

b. zaśmiecania trasy rajdu i miejsc przyległych

c. niszczenia przyrody

d. indywidualnej jazdy rowerem małoletnich bez opiekuna

e. zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

9. Postanowienia końcowe:

a. Zabrania się podczas rajdu samodzielnego opuszczania kolumn oraz samodzielnego wyjeżdżania z postoju, bez zgłoszenia i uzyskania pozwolenia opiekuna grupy.

b. Na trasie rajdu wszyscy zobowiązują się przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zaleceń podawanych przez Organizatorów, opiekunów kolumn i Policji.

c. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe,

d. W sprawach nie objętych regulaminem decydować będzie organizator rajdu

e. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w w/w regulaminie,

f. Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na publikacje jego wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

g. Udział w rajdzie potwierdzony własnoręcznym podpisem jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacja niniejszego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *